Oud en Nieuw op Ometepe / New Years Eve on Ometepe

(English translation after the Dutch)

“He, kijk nou Carla. Daar. Het is overgeschilderd, maar je ziet daar nog het reliëf. Daar staat ‘Brakzand’. Dit is een Nederlandse boot! Wat grappig.”
Inderdaad, de veerboot naar het eiland Ometepe in het meer van Nicaragua is in Groningen gebouwd. Overal zie je nog bordjes hangen met Nederlandse teksten.

Het eiland Ometepe bestaat eigenlijk uit twee tegen elkaar aanliggende vulkanen. Het stelt ons gerust dat de grootste van de twee 800 jaar geleden voor het laatst is uitgebarsten. De kleinste is al veel langer in ruste.
Rondom beide vulkanen loopt een weg. Je kunt als het ware een ‘achtje’ fietsen van 94 km als je dat wilt. Rondom de kleinste vulkaan is de weg echter erg slecht hebben we van andere fietsers gehoord, dus we besluiten het rustig aan te doen. Slechte wegen genoeg gehad deze reis.

We besluiten om de eerste dag naar het plaatsje Altagracia te fietsen. Het is 31 december en het lijkt ons wel leuk om in een stadje te zien hoe de Nicaraguanen Oud en Nieuw vieren.
Het is een leuke fietsdag. Via een betegelde straatweg rijden we door kleine gezellige dorpjes. Net als we klaar zijn met onze lunch op een bankje op een centraal plein, barst er een enorme regenbui los. Erg vervelend: we kunnen net op tijd schuilen onder het afdakje van een ijssalon…

Aan de achterkant van de grote vulkaan is de weg onverhard. We stuiteren flink over de brokken versteend lava. Halverwege kruisen we het lavaveld. Een onbegroeid zwart spoor vanaf de berg herinnert aan de laatste lawine van lava en stenen die de berg uitspuwde.

“Wat denk je Eric. Zouden die poppen die we de laatste dagen voor huizen hebben zien ‘zitten’ met Oud en Nieuw te maken hebben?”
“Ik vermoed van wel”, bevestigt Eric mijn gedachtegang.
Voor ik het weet heeft hij de man op de veranda van het huis waar een pop zit al aangesproken in zijn steeds beter wordende Spaans.
“Inderdaad, het heeft met Oud en Nieuw te maken. Ik heb het niet helemaal begrepen wat er gaat gebeuren, maar het heeft te maken met afscheid van het oude jaar nemen. We zullen het zien vanavond”.

’s Avonds flaneren we wat door de hoofdstaat en drinken een colaatje en een biertje in en wel heel sober ingericht en schaars verlicht café.
Het centrale plein van Altagracia is net als veel andere pleinen in Nicaragua kleurrijk verlicht voor de feestdagen. Er staat een kerststal en mensen ontmoeten elkaar overdag en ’s avonds bij de stalletjes waar frisdrank en versnaperingen verkocht worden. We lopen wat rond de vijver waar de Ometeepse vulkanen in miniatuur zijn nagebouwd.

Dan horen we vlak voor 12 uur opeens drumband muziek. In een van de zijstraten staat een orkestje spelen voor een huis. En precies als wij er zijn haalt de man des huizes de pop uit zijn stoel, legt hem op straat en zet er wat potten vuurwerk omheen.
Dan barst het vuurwerk los boven Altagracia en de man steekt zijn potten vuurwerk aan, alsmede de pop. Tot onze verbazing is de pop niet alleen gevuld met stro, maar ook met rotjes…
En dan zien we dat de poppen bij andere huizen ook op straat liggen en in brand zijn gestoken. Zo rekent men hier dus af met het oude jaar.

Feliz neuvo año!

Carla
1veerbootbrakzand

2brakzandrelief

3verzamelplaatsbrakzand

4max1000pasagiers

5zichtopometepe

6ericbijbordometepe

7oplandingsbaanometepe

8oudennieuwpop1

9oudennieuwpop2

10fontijnmetminiatuurometep

11verlichtekerststal

12onderdekerstboom

13orkestjeoudennieuw

14mansteektpopinbrand—————————————————————————————————————————————
“Hey, look Carla. There. It is painted over, but you still see the relief there. It says ‘Brakzand’. This is a Dutch boat! How funny.”
Indeed, the ferry to the island of Ometepe in Lake Nicaragua is built in Groningen. Everywhere you see signs still in Dutch.

Ometepe Island is actually two abutting volcanoes. It reassures us that the larger of the two 800 years ago erupted for the last time. The smallest has retired a lot longer.
Around both volcanoes is a road. You can cycle as it were, a ‘figure of eight’ 94 km if you want to. However, around the smallest volcano, the road is very bad, we have heard from other cyclists, so we decide to take it easy. We had enough bad roads this trip.

We decide to cycle the first day to the town of Altagracia. It’s December 31 and we think it would be nice to see in a town how the Nicaraguans celebrate New Year.
It’s a nice day of cycling. Via a paved main road we ride through small cozy villages. As we finished our lunch on a bench in a central park, a huge rainstorm breaks loose. Very annoying: we can just in time take shelter under the roof of an ice cream shop …
At the back of the big volcano is the unpaved road. We bounce up and down on chunks of lava stones. Halfway we cross the lava field. A bare black trail from the mountain reminds of the last avalanche of lava and rocks that the mountain spewed.

“What do you think Eric. Would those dolls that we have seen in recent days, that ‘sit’ in front of home, have anything to do with the Old and New year? ”
“I think so,” confirms Eric my thoughts.
Before I know he has already addressed to the man on the porch of the house where the doll is sitting, in his steadily improving Spanish.
“Indeed, it has to do with New Year. I did not quite understand what is going to happen, but it has to do with saying goodbye to the old year. We’ll see it tonight”.

In the evening we stroll through the main street and have a soft drink and a beer in a very soberly decorated and dimly lit cafe.
The central square of Altagracia is like many other plazas in Nicaragua colorfully lit for the holidays. There is a nativity scene and people meet during the day and evening at the stalls that sell soft drinks and snacks. We walk around the pond where Ometepes volcanoes are recreated in miniature.

Then we hear just before 12 pm suddenly drum music. In one of the side streets a band is playing in front of a house. And just as we arrive the man of the house gets the doll out of his chair, puts him on the street and put some pots fireworks around it.
Then the fireworks breaks loose over Altagracia and the man lights his pots of fireworks, as well as the doll. To our surprise the doll is not only filled with straw, but also with firecrackers …
And then we see that the dolls of other houses are also on the streets and set on fire. So this is how Nicaraguans deal with the old year.

Feliz neuvo año!

Carla

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>