Verse vis / Fresh fish

For our non-Dutch speaking followers: you find the English translation after the Dutch.

Na een aantal passen en afdalingen bereiken we de kust. Door de Koreanen wordt de zee die voor ons ligt de “東海”genoemd, oftewel de Oostzee. Maar door de Japanners wordt dit de Japanse Zee genoemd. De 35 jaar bezetting door Japan heeft nog steeds haar naweeën.9

We rijden langs de kust de havenplaats Jumunjin binnen. Vissersplaatsen zijn altijd leuk, zeker deze. Jumunjin lijkt wel een groot onderzee-aquarium. Voor de restaurants aan de kade staan grote glazen waterbassins met een krioelende massa aan krabben.

3Niet van die kleintjes, maar echte joekels. En niet één soort, nee in alle soorten en kleuren: van geel tot oranje en van bruin tot groen. Vooral van dichtbij zien ze er buitenaards uit, een beetje als de buitenaardse wezens uit de geweldige film District 9.

2

Een groepje Koreanen kiest drie krabben uit. Routineus hengelt het ‘viswijf’ de krabben met een pikhaak uit de bak en legt ze op hun kop op een weegschaal. Daarna belanden ze in een pan kokend water. Auw!
“Carla, kunnen krabben pijn voelen?”
“Ik weet het niet, maar ik vind het wel zielig.”

In andere glazen bassins herken ik een paar vissen van de visboer: makreel, tong en schol. Die laatste worden platvissen genoemd en geheel naar verwachting liggen die plat op de bodem. Daarboven zwemmen pijlinktvissen, wat karperachtigen en vissen die ik ken van televisieprogramma’s: steenvissen en koraalvissen. Carla is een kenner: “Als je die verkeerd bereidt kun je eraan doodgaan.”

In plastic bakken zitten mosselen en oesters. En in weer een ander aquarium kreeften. Die zitten als enige van de groep schaarachtigen met de poten vastgebonden. De grote octopussen krijgen ook een voorkeursbehandeling; ze zitten in isolement en hebben ieder een eigen teiltje.

5

Het bijzondere is dat al die zeedieren gevangen worden en levend aan wal worden gebracht. En nee, het zijn niet een paar bakken maar bij elkaar zijn het er tientallen, misschien wel honderden.

4

Bij andere winkels liggen en hangen gedroogde vissen. Van grote roggen tot piepkleine zilvervisjes. Die laatsten krijgen we te eten in een van de restaurants. Ze zijn gedroogd in de zon met als resultaat een stevige bite. Zo hypocriet als ik ben vind ik het raar om zo’n visje compleet met de schattige ronde zwarte oogjes naar binnen te kauwen. Carla vind het op haar beurt wat vreemd als ik bij een restaurant aanwijs welke levende tong ik wil hebben. Ze wil het niet zien, maar wel eten.7

We proberen de kok duidelijk te maken dat we hem gebakken willen hebben, maar dat past niet in zijn systeem. Als we de tong opgediend krijgen is het tong-Sashimi, oftewel rauwe tong, keurig schoongemaakt, gefileerd en in rolletjes op een bordje neergelegd. Wij wijzen nogmaals op de foto met de gebakken vissen en het kwartje (ongeveer 300 Wong) valt. Tja, blijkbaar stuit het tegen zijn Koreaanse borst om verse vis te bakken. We krijgen nog een gebakken makreel ernaast, een soort van atjar tjampoer, soep en rijst. Oh ja, we eten met roestvrijstalen stokjes en gehurkt achter een lage tafel.

Eric

Oh ja, meer over een bijzondere soort vissen (de Aquoreanen) in mijn volgend stukje.

After several passes and descents we reach the coast. The Koreans call the sea that lies in front of us the “东海”, or the East Sea. But this sea is called the Sea of Japan by the Japanese. The 35- year occupation by Japan still has its aftermath.

9

We ride along the coast to the port of Jumunjin. Fishing towns are always fun, especially this one. Jumunjin looks like a large undersea aquarium. In front of the quayside restaurants are large glass basins with a teeming mass of crabs .

3

And not little ones, no, real whoppers . And not only one kind, no, in all shapes and colors, from yellow to orange and brown to green. Especially up close they look like aliens, a little like the aliens from the great movie District 9.

2

A group of Koreans choose from three crabs. With a smooth routine the ‘ fishwife ‘ angles the crabs with a hook out of the basin and put them upside down on a scale . Then they end up in a pan of boiling water. Ouch !
” Carla, can crabs feel pain ? ”
” I do not know, but I think it’s a bit pathetic. ”

In other glass basins I recognize a few fish of my fishmonger: mackerel, sole and plaice. The latter are called flatfish and fully expected they lie flat on the bottom. In the same basin we see squid, carp like fish and fish that I know from television programs: stone fish and coral fish. Carla is a connoisseur: “If you prepare these wrong you can die”.

In plastic bins sit mussels and oysters. And in yet another aquarium lobsters. They’re the only one of the scissor -like group that have their legs tied. The large octopuses also receive preferential treatment they are in isolation and have their own basin.

5
The remarkable thing is that all these sea creatures are caught and brought ashore alive. And no, it’s not some basins, but all together there are dozens, perhaps hundreds .

4

In other shops hang dried fish. From large rays to tiny silverfish. The latter we get to eat at one of the restaurants. They are dried in the sun, resulting in a firm bite. Hypocritical as I am I find it strange to eat such a fish complete with the cute round black eyes. Carla finds it at her turn strange when I indicate at a restaurant the living sole I want to eat. She does not want to see it , only eat it.

7

We try to make clear to the cook that we like the sole fried, but that clearly does not fit into his system. When we see the sole back it has turned into sashimi , raw sole , neatly cleaned , filleted and nicely deposited on a plate. We point out to the fried fish in the picture and the penny ( about 300 Wong ) drops. Well , apparently it jars with him, therefore, to bake fresh fish. We finally make it clear we want a fried sole and get a fried mackerel next to it, a kind of relish, soup and rice . Oh yeah , we eat with stainless steel chopsticks and crouched behind a low table .

Eric

Oh yeah, my next article is about a special kind of fish – Aquoreanen.

1 comment to Verse vis / Fresh fish

  • Wim

    Wat een indrukken…en herkenbaar. In Hong Kong zag ik hetzelfde en zaten we weliswaar aan een gewone tafel te worstelen met dezelfde menu’s. Maar het ziet er heerlijk uit. Geniet van de vis.

Leave a Reply to Wim Cancel reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>